Podstawy prawne wykonywania kosztorysów budowlanych- instalacyjnych

Podstawy prawne wykonywania kosztorysów budowlanych i instalacyjnych

1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późń. zm.);     określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień umowy a więc i wynagrodzenie wykonawcy w przypadku umów o roboty budowlane i instalacyjne.
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r ; Dz. U. Nr .19, poz.177); określa zasady ustalania cen na roboty budowlane stanowiące zamówienie publiczne i podstawy prawne.
3. Ustawa o cenach (Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.; Dz. U. Nr 97, poz. 1050); zawiera postanowienie, że ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.

Rozporządzenia

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (DZ. U. Nr 130, poz.1389); dotyczy robót budowlanych stanowiących zamówienie publiczne.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); dotyczy robót budowlanych stanowiących zamówienie publiczne.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.867); utraciło moc prawną 12 grudnia 2001 r. ale jest wykorzystywane jako instrukcja kosztorysowania.
Opracowania wydane przez ośrodki związane z kosztorysowaniem robót budowlanych.

Polskie standardy wykonywania kosztorysów budowlanych – sanitarnych instalacyjnych

1. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych Opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych – październik 2005r.
2. REGULAMIN POLCEN inwestorskie zasady kosztorysowania Opracowanie POLCEN Sp, z o.o. 2001r.
3. Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych „MET –KOSZT – BUD” Opracowanie: Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno – Ekonomicznego Przemysłu Budowlanego „ORGBUD”

Wykonywanie kosztorysów budowlanych – sanitarnych instalacyjnych

Przy wykonywaniu kosztorysów budowlanych lub instalacyjnych bardzo często stosuje się kalkulację własne. Polega to na kalkulowaniu ceny i zakresu robót z własnego doświadczenia nabytego przy wykonywaniu tego typu opracowań. Na nowe technologie i zakresy robót kosztorysowych nie ma podstaw z KNR-ów. Duże znaczenie w wykonywaniu kosztorysów budowlanych, instalacyjnych ma doświadczenie wykonującego opracowanie kosztorysowego. Wykonujemy kompleksowo instalacje sanitarne.

  • Facebook
  • Google+
  • YouTube